Tài chính ngân hàng tiếng anh là gì

Tài bao gồm ngân hàng là một trong ngành tương đối hot giữa những năm cách đây không lâu, chính vì vậy trường đoản cú vựng giờ anh đến siêng ngành này được không hề ít fan vẫn, đã, sắp tới thao tác vào lĩnh vực này tương đối quyên tâm. Vậy tài thiết yếu bank tiếng anh là gì.Hãy theo dõi nội dung bài viết sau đây để làm rõ rộng nhé!


Tài chủ yếu ngân hàng tên tiếng anh là gì?

Tài bao gồm bank thương hiệu giờ đồng hồ anh là Finance & Banking là ngành học rộng lớn tất cả nhiệm vụ thực hiện tất cả các dịch vụ giao dịch thanh toán tài chủ yếu, giữ thông chi phí tệ trên thế giới hiện nay…. Tài chủ yếu ngân hàng là hình thức kinh doanh vào nghành nghề chi phí tệ thông qua các thanh toán giao dịch thân các bank bởi những phép tắc tài thiết yếu được ngân hàng xuất bản nhằm mục đích bảo lãnh, tkhô cứng tân oán, bỏ ra trả trong trong nước cùng nước ngoài.

*

Tài Chính Ngân Hàng Tên Tiếng Anh Là Gì -Giải Đáp Từ Chuyên Gia

Trong khi vào lĩnh vực tài chủ yếu bank còn bao hàm các nghành chuyên sâu nhỏng Tài chủ yếu công ty, Tài thiết yếu bảo hiểm, Tài chính thuế, chăm ngành Phân tích tài bao gồm, Kinch tế học tài chính…

Bạn gọi xem thêm đông đảo sản phẩm bán chạy duy nhất bây chừ các bạn cấp thiết quăng quật qua

Từ vựng chuyên ngành Tài thiết yếu ngân hàng bạn phải biết

Chúng tôi xin reviews các từ vừng về chuyên ngành tài bao gồm bank giả dụ bạn có nhu cầu làm việc vào lĩnh vực này thì tránh việc bỏ qua nhé:

STTTỪ VỰNGPHIÊN ÂMNGHĨA
1Account holder/əˈkaʊnts/ /ˈhəʊl.dər/nhà tài khoản
2Accounts payable /ə’kaunts ‘peiəbl/tài số tiền nợ yêu cầu trả
3Accounts receivable/ə’kaunts ri’si:vəbl/thông tin tài khoản phải thu
4Accrual basi/ə’kru:əl ‘beisis/cách thức kế toán dựa trên dự thu – dự chi
5Amortization/ə,mɔ:ti’zeiʃn/khấu hao
6Arbitrage/,ɑ:bi’trɑ:ʤ/kiếm lợi nhuận chênh lệch
7Asset/’æset/tài sản
8Authorise/ˈɔː.θər.aɪz/cung cấp phép
9BACShình thức tkhô giòn tân oán bốn động thân các ngân hàng
10Bank card/bæɳk kɑ:d /thẻ ngân hàng
11Banker/’bæɳkə/bạn của ngân hàng
12Bankrupt/’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/vỡ vạc nợ, phá sản
13Bankruptcy/’bæɳkrəptsi/sự vỡ nợ, đổ vỡ nợ
14Bearer cheque /ˈbeə.rər/ Séc vô danh
15Bond/bɔnd/ trái phiếu
16Boom/bu:m/sự tăng vọt (giá chỉ cả)
17Broker/’broukə/người môi giới
18Capital/’kæpitl/vốn
19Cardholdercông ty thẻ
20Cash basis/kæʃ ‘beisis/phương thức kế toán dự trên thực thu – thực chi
21Cash card/kæʃ kɑ:d/thẻ rút ít tiền mặt
22Cash point/ kæʃ pɔint/điểm rút ít tiền mặt
23Cashier /kə’ʃiə/nhân viên cấp dưới thu, bỏ ra chi phí (ở Anh)
24Certificate of deposit /sə’tifikit əv di’pɔzit/chứng từ chi phí gửi
25CHAPShệ thống tkhô giòn toán bù trừ tự động
26Charge card/tʃɑ:dʤ kɑ:d/ thẻ tkhô giòn toán
27Cheque card/tʃek kɑ:d /thẻ Séc
28Cheque clearing/ˈklɪə.rɪŋ/sự tkhô nóng tân oán Séc
29Circulation/,sə:kju’leiʃn/ sự lưu lại thông
30Clear/kliə/thanh toán bù trừ
31Codewordcam kết hiệu (mật)
32Collateral/kɔ’lætərəl/ gia tài ký kết quỹ
33Commodity/kə’mɔditi/mặt hàng hóa
34Cost of capital/kɔst əv /’kæpitl/ngân sách vốn
35Counterfoil/ˈkaʊn.tə.fɔɪl/cuống (Séc)
36Crossed cheque/krɒst tʃek/Séc tkhô nóng tân oán bởi chuyển khoảng
37Cumulative /’kju:mjulətiv/tích lũy
38Debit balance/ ‘debit ‘bæləns/số dư nợ
39Debit/’debit/ghi nợ
40Debt/det/khoản nợ
41Decode/diːˈkəʊd/giải mã
42Deficit/’defisit/rạm hụt
43Deposit money/di’pɔzit ‘mʌni /chi phí gửi
44Depreciation/di,pri:ʃi’eiʃn/sự giảm giá
45Direct debi /di’rekt ‘debit /ghi nợ trực tiếp
46Dispenser /dis’pensə/trang bị rút tiền tự
47Dividend /’dividend/lãi cổ phần
48Draw /drɔː/ rút
49Drawee/drɔːˈiː/bank của fan ký phát
50Drawer/drɔːr/ fan ký phân phát (Séc)
51Encode/ɪnˈkəʊd/mã hoá
52Equity/’ekwiti/vốn cổ phần
53Exchange traded fund/iks’tʃeindʤ treid fʌnd/quỹ đầu tư chi tiêu chỉ số
54Expiry datengày hết hạn
55Fiduciary/fi’dju:ʃjəri/ủy thác
56Fund /fʌnd/quỹ
57Give sầu credit cấp cho tín dụng
58Growth stock/grouθ stɔk/cổ phiếu tăng trưởng
59Hedge fund/hedʤ fʌnd/quỹ đầu cơ
60Honour /’ɔnə/đồng ý tkhô giòn toán
61Illegible/i’ledʤəbl/không hiểu được
62In figures /ˈfɪɡ.ər/(tiền) bởi số
63In word/wɜːd/(tiền) bằng chữ
64Invest/in’vest/đầu tư
65Investor/in’vestə/nhà đầu tư
66Invoice /’invɔis/ danh giao dịch gửi
67Letter of authority /ɔːˈθɒr.ɪ.ti/thỏng ủy nhiệm
68Leverage/’li:vəridʒ/đòn bảy
69Liability/,laiə’biliti/nhiệm vụ pháp lý
70Magnetic /mæg’netik/trường đoản cú tính
71Make outcam kết phân phát, viết (Séc)
72Make payment / meik ‘peimənt/sai bảo đưa ra trả
73Margin account/’mɑ:dʤin ə’kaunt/thông tin tài khoản ký kết quỹ
74Money market/’mʌni ‘mɑ:kit/Thị Phần chi phí tệ
75Mortgage /’mɔ:gidʒ/cầm cố chấp
76Mutual fund/’mju:tjuəl fʌnd/quỹ tương hỗ
77Non-thẻ instrumentphương tiện đi lại tkhô giòn toán thù ko sử dụng tiền mặt
78Obtain cash/əb’tein kæʃ/rút ít chi phí mặt
79Open cheque/tʃek/ Séc mở
80Outcome/’autkʌm/kết quả
81Pay into /peɪ/nộp vào
82Paycheck/pei tʃek/chứng thực tiền lương
83Payee /peɪˈiː/người đươc tkhô giòn toán
84Place of cashchỗ sử dụng tiền mặt
85Plastic card/’plæstik kɑ:d/thẻ nhựa
86Plastic money/’plæstik ‘mʌni /chi phí vật liệu bằng nhựa (những các loại thẻ Ngân hàng)
87Portfolio/pɔ:t’fouljou/hồ sơ năng lực
88Premium /’pri:mjəm/chi phí bảo hiểm
89Present/’preznt – pri’zent/uất trình, nộp
90Profit/profit/ chi phí lãi, lợi nhuận
91Proof of indentify /pruːf/ /aɪˈden.tɪ.faɪ/minh chứng dìm diện
92Real estate/riəl is’teit/bất tỉnh sản
93Recession/ri’seʃn/ sự suy thoái
94Reconcile /’rekənsail/bù trừ, điều hoà
95Refer khổng lồ drawerTra soát bạn ký phát
96Revenue /’revinju:/thu nhập
97Saving/’seiviɳ/huyết kiệm
98Shareholder cổ đông
99Short selling /ʃɔ:t seliɳ/ bán khống
100Smart card /smɑ:t kɑ:d/thẻ thông minh
101Sort code/sɔːrt kəʊd/Mã Trụ sở Ngân hàng
102Sort of card nhiều loại thẻ
103Statement/’steitmənt/ sao kê (tài khoản)
104Stock/stɔk/cổ phiếu
105Subtract/səb’trækt/trừ
106Trade/treid/sự cài bán
107Treasury bill /’treʤəri bill/kỳ phiếu kho bạc
108Treasury stock /’treʤəri stɔk/cổ phiếu ngân quỹ
109Tycoon/tai’ku:n/đơn vị tài phiệt
110Value/’vælju:/ giá bán trị
111Venture capital/’ventʃə ‘kæpitl/chi tiêu mạo hiểm
112Volatility/,vɔlə’tiliti/mức biến đổi động
113Voucher/ˈvaʊ.tʃər/biên lai, chứng từ
114Withdraw/wi ‘dr :/rút chi phí mặt