Câu hỏi đuôi và một số trường hợp đặc biệt

Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một trong cấu trúc đặc trưng trong tiếng Anh. Câu hỏi đuôi được áp dụng thông dụng trong các đề thi giờ đồng hồ Anh và cả trong tiếp xúc hàng ngày. Chính bởi vì vậy vào nội dung bài viết này, truemen.vn đã tổng hòa hợp những dạng bài tập câu hỏi đuôi không thiếu thốn độc nhất vô nhị. Hy vọng các bạn sẽ thuận lợi đoạt được được phần ngữ pháp về Câu hỏi đuôi.

You watching: Câu hỏi đuôi và một số trường hợp đặc biệt


I. Lý tmáu về câu hỏi đuôi

1. Định nghĩa thắc mắc đuôi

Câu hỏi đuôi – tag question là một trong những thắc mắc nthêm, được đính kèm sau câu è cổ thuật nhằm chúng ta cũng có thể hỏi lại đọc tin. Đây là dạng câu hỏi dạng Yes/No Question.

*
Lý ttiết về thắc mắc đuôi

Ví dụ: They are student, aren’t they.

Câu trả lời: Yes, they are.

See more: Tuyển Tập Những Câu Nói Về Thời Gian Hay Ý Nghĩa Nhất &Bull; Adayne

Hoặc He isn’t a doctor, is he?

2. Cấu trúc thắc mắc đuôi

Nếu không có trợ rượu cồn tự thì cần sử dụng vày, does, did để sửa chữa thay thế.Nếu mệnh đề chủ yếu nghỉ ngơi thể xác minh thì phần đuôi làm việc thể lấp định với ngược trở lại.Thời của cồn từ bỏ sống đuôi cần theo thời của cồn tự ngơi nghỉ mệnh đề bao gồm.Chủ ngữ của mệnh đề chính cùng của phần song là giống như nhau.Đại từ bỏ tại đoạn đuôi luôn luôn phải kê ngơi nghỉ dạng chủ ngữ .Phần đuôi trường hợp ở dạng phủ định thì thường xuyên được rút gọn (n’t). Nếu không rút gọn gàng thì cần theo lắp thêm tự: trợ rượu cồn từ bỏ + S + not?

3. Cách sử dụng của thắc mắc đuôi

Đặt thắc mắc để đợi fan nghe ưng ý cùng với ý kiến của chính bản thân mình. Lúc ấy ta đã xuống giọng sinh sống cuối câu. Với giao diện câu này, ta trả lời theo mô hình câu của mệnh đề.lúc áp dụng câu hỏi đuôi nhằm mục tiêu mục đích nghi vấn. Nghĩa là ước ao yên cầu người nghe vấn đáp câu hỏi của ta thì ta phải lên giọng làm việc cuối câu.

II. Bài tập về câu hỏi đuôi

Tổng hợp các bài tập luyện về Câu hỏi đuôi tiếng Anh có đáp ánvì truemen.vn xem thêm thông tin và đăng cài đặt. Đề luyện tập tiếng Anh về câu hỏi đuôi gồm lời giải gồm nhiều dạng bài bác tập trắc nghiệm giờ Anh khác biệt giúp đỡ bạn gọi củng nắm kiến thức và kỹ năng đang học về Câu hỏi đuôi kết quả.

See more: Kỹ Năng Phát Biểu Trong Cuộc Họp, Để Thành Công Khi Phát Biểu Trước

*
các bài luyện tập về thắc mắc đuôi

bài tập 1

Điền thắc mắc đuôi phù hợp cùng các câu sau

She’s from a small town in Trung Quốc, …. ?He’s still sleeping, …. ?We’re late again, …. ?I’m not the person with the tickets, …. ?You vày go khổng lồ school, …. ?The weather is really bad today, …. ?Let’s go for a walk, …. ?They aren’t in Mumbai at the moment, …. ?We won’t be late, …. ?John’s a very good student, …. ?

bài tập 2

Tìm với sửa lỗi sai trong những câu bên dưới đây

Minh isn’t listening to lớn music, isn’t he?He couldn’t vày her a favour, couldn’t he?I’m late to this meeting, am not I?Let’s go out for a walk, will we?Turn off the fans before going out, will you?Don’t forget lớn repair this car, won’t you?That is his mèo, is it?Na should pass her thử nghiệm tomorrow, should she?Read my book, will you?After it gets dark, they should leave sầu soon, should they?

các bài luyện tập 3

Điền thắc mắc đuôi thích hợp vào nơi trống


Nobody called, …. ?She doesn’t work in a hotel, …. ?They will wash the oto, …. ?We live in a tiny flat, …. ?We must loông xã the doors, …. ?David & Julie don’t take Chinese classes, …. ?I often come home page late, …. ?I’m right, …. ?She doesn’t cook very often, …. ?So you bought a oto, …. ?

các bài tập luyện 4

Chọn lời giải đúng nhất

A. You’re collecting the stamps, are you?

B. You’re collecting the stamps, aren’t you?

C. You’re collecting the stamps, don’t you?

A. This house is very beautiful. It’s very expensive sầu, isn’t it?

B. This house is very beautiful. It’s very expensive sầu, does it?

C. This house is very beautiful. It’s very expensive, is it?

A. You couldn’t lend his friends any money, could you?

B. You couldn’t lover his friends some money, could you?

C. You couldn’t lover his friends any money, couldn’t you?

A. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall you?

B. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall I?

C. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall we?

A. Don’t stay at home alone, vì chưng you?

B. Don’t stay at trang chính alone, will you?

C. Don’t stay at trang chính alone, won’t you?

A. I seldom go to bed before 11 a.m, bởi I?

B. I seldom go lớn bed before 11 a.m, don’t I?

C. I seldom go khổng lồ bed before 11 a.m, bởi vì you?

A. Everything is OK, is it?

B. Everything is OK, isn’t it?

C. Everything is OK, doesn’t it?

các bài luyện tập 5

1. I am right, _____?

A. am not I B. don’t I C. aren’t I D. am I

2. The picture cost 3,000 USD, __________ ?

A. does it B. did it C. doesn’t it D. didn’t it

3. Let’s go lớn the seaside, __________ ?

A.bởi you B. shall we C. vì we D. will you

4. Everything was cheap then, __________?

A. wasn’t it B. weren’t they C. isn’t it D. aren’t they

5. You have tea for breakfast, __________ you?

A. haven’t B. don’t C. won’t D have

6. He seldom goes fishing, __________?

A. doesn’t he B. is he C. does he D. isn’t he

7. He used to lớn sell traditional handicrafts, __________?

A. hasn’t he B. didn’t he C. doesn’t he D. wasn’t he

8. She had to lớn vị the shopping for her neighbor, __________ she?

A. didn’t B. hadn’t C. does D. isn’t

9. Linda never goes to school late, __________ she ?

A. does B. doesn’t C. will D. won’t

`0. Everyone has equal rights under the law, __________ ?

A. have they B. haven’t they C. vày they D. don’t they

11. He isn’t going to lớn lượt thích this, ______?

A. didn’t he B. did he C. won’t he D. is he

Những bài tập 6

Điền câu hỏi đuôi tương thích vào vị trí trống.

We must communicate with you by means of e-mail or chatting, __________ ?Notoàn thân liked the play, __________ ?She’d saved money if she bought fresh food, __________ ?The area was evacuated at once, __________ ?She’s very funny. She’s got a great sense of humor, __________ ?It never works very well, __________ ?Mr.Smith usually remembered his wife’s birthdays, __________ ?Neither of them offered to help you, __________ ?He ought to lớn have sầu made a note of it, __________ ?There’ll be plenty for everyone, __________ ?

Bài tập 7

Let’s go out for dinner tonight, ____________ ?That isn’t Bill driving, ____________ ?Nothing went wrong, ____________ ?There used to lớn be trees here, ____________ ?This won’t take long, ____________ ?Don’t touch that button, ____________ ?I’m not too late, ____________ ?Not a very good film, ____________ ?Somebody toàn thân wanted a drink, ____________ ?They think he’s funny, ____________ ?The fire wasn’t started deliberately ____________ ?

các bài luyện tập 8

Lựa lựa chọn giải đáp đúng A, B, C hoặc D

1. Your brother’s here, ____?

A. is he

B. are he

C. isn’t he

D. aren’t he

2. Mary wasn’t angry, ____?

A. was she

B. is she

C. wasn’t she

D. was Mary

3. Susan doesn’t lượt thích oysters, ____?

A. did she

B. does she

C. doesn’t she

D. she does

4. Nothing serious will be expected in the process of building our smart thành phố, ____?

A. will it

B. won’t it

C. will they

D. won’t they

5. That was Ann on the phone, ____?

A. was it

B. was that

C. wasn’t that

D. wasn’t it

6. Tom didn’t see her, ____?

A. did Tom

B. did he

C. do Tom

D. does he

7. Nothing serious will be expected in the process of building our smart thành phố, __________?

A. will it

B. won’t it

C. will they

D. won’t they

8. Study after study has shown that nature improves human health & well-being, ______?

A. has it

B. hasn’t it

C. doesn’t it

D. does it

9. I’m not old enough to understvà the master plan of our city by 2050, __________?

A. am I

B. am not I

C. aren’t I

D. are you

10. Nobody likes the play, ____?

A. vì chưng they

B. don’t they

C. didn’t they

D. did they

Đáp án

Đáp án bài bác 1isn’t sheisn’t hearen’t weam Idon’t you?isn’t itshall weare theywill weisn’t heĐáp án bài tập 2isn’t -> is (câu trước sử dụng dạng đậy định đề nghị thắc mắc đuôi dùng dạng khẳng định)couldn’t -> could (câu trước dùng dạng che định nên câu hỏi đuôi dùng dạng khẳng định)am not I -> aren’t you (trường vừa lòng quan trọng của câu hỏi đuôi)will we -> shall we (trường hợp quan trọng đặc biệt của câu hỏi đuôi)will -> won’t (trường hòa hợp đặc biệt quan trọng của câu hỏi đuôi)won’t -> will (trường vừa lòng quan trọng của thắc mắc đuôi)is -> isn’t (câu trước sử dụng dạng xác minh phải thắc mắc đuôi dùng dạng lấp định)should -> shouldn’t (câu trước dùng dạng khẳng định buộc phải câu hỏi đuôi sử dụng dạng phủ định)will -> won’t (ngôi trường hợp quan trọng đặc biệt của thắc mắc đuôi)should -> shouldn’t (câu trước dùng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi sử dụng dạng lấp định)Đáp án bài xích tập 3did theydoes shewon’t theydon’t wemustn’t wevày theydon’t Iaren’t I?does shedidn’t youĐáp án bài xích tập 4Chọn B (câu trước sử dụng dạng xác minh yêu cầu câu hỏi đuôi dùng dạng bao phủ định)Chọn A (câu trước dùng dạng xác minh bắt buộc câu hỏi đuôi sử dụng dạng phủ định)Chọn A (câu trước cần sử dụng dạng bao phủ định buộc phải thắc mắc đuôi dùng dạng khẳng định)Chọn C (Let’s + Vinf, shall we? – trường thích hợp đặc biệt quan trọng của câu hỏi đuôi)Chọn B (Don’t + Vinf, will you? – trường đúng theo đặc trưng của thắc mắc đuôi)Chọn A (seldom là dạng đậy định cần thắc mắc đuôi ở dạng khẳng định)Chọn B (Everything + Vs/es, doesn’t/isn’t it? – trường thích hợp quan trọng đặc biệt của thắc mắc đuôi)Đáp án bài xích tập 5 CCCAAABAABDĐáp án bài tập 6mustn’t wedid theycouldn’t shewasn’t ithasn’t shedoes itdidn’t hedid theyshouldn’t hewon’t thereĐáp án bài xích tập 7shall weis itdid itdidn’t therewill itwill youaren’t Iis itdidn’t theydon’t theywas itĐáp án bài tập 8CABADBACCA

III. Tổng hòa hợp 100 bài tập thắc mắc đuôi vào tiếng Anh

truemen.vnđã share “100 bài tập trắc nghiệm câu hỏi đuôi (tag questions) giờ đồng hồ Anh tất cả đáp án“. Tài liệu ôn luyện lí thuyết về câu hỏi, những dạng quan trọng đặc biệt tag questions được sắp xếp từ cơ bạn dạng đến cải thiện, với những dạng nhỏng thắc mắc đuôi cùng với must, may, need, have khổng lồ, should,…

Tải miễn chi phí tài liệu TẠI ĐÂY

Bài viết đang hỗ trợ đến các bạn kiến thức tổng quan liêu về thắc mắc đuôi. điều đặc biệt truemen.vn đang tổng thích hợp rộng 100 bài bác tập về thắc mắc đuôi từ cơ bản đến cải thiện để các bạn rèn luyện. Chúc các bạn học tập thiệt tốt!