truemen.vn xin giới thiệu mang đến chúng ta tài liệu 150 câu trắc nghiệm giờ Anh lớp 8 được Cửa Hàng chúng tôi tổng hòa hợp chi tiết với đăng thiết lập ngay lập tức dưới đây.

150 câu trắc nghiệm giờ Anh lớp 8 là tư liệu cực kì có lợi giành cho chúng ta học sinh lớp 8 củng cầm lại toàn bộ kỹ năng và kiến thức đã có được học, chuẩn bị tốt nhất có thể trước khi lên lớp. Đồng thời đó cũng là tư liệu tham khảo dành cho những thầy giáo viên lên planer về đào tạo và huấn luyện môn học tập tốt hơn. Sau đây là văn bản cụ thể, mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm cùng cài tư liệu tại phía trên.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 8

những bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8

1.His parents are very proud ………. their sons .

a. in

b. about

c. of

2. First of all ,you have to lớn fill ……. this application size & hand it in before July 30.


a. up

b. out

c. of

3. Yesterday while I was cleaning up the basement. I came ……some old letters .

a. up

b. upon

c. across

4. You will pass the exam if you work ……. .

a. hardly

b. hard

c. good

5. They were not very happy because the attendance at their concert was………

a. little

b. few

c. poor

6. My sister needs lots of help ………. chemistry.

a. with

b. on

c. at

7. Tam has played the piano ………. . 6 years .

a. since

b. for

c. in

8. Do you know what movie is ……tonight ?”Was and Peace”.

a. in

b . at

c. on

9. Hoa, you should learn this ……. . heart.

a. by

b. in

c. upon

10. My brother likes exercising. He practices……. weights every day.

a. lớn lift

b. lifting

c. lift

11. My sister likes fashion. She ………lots of money on clothes.

Xem thêm: Hệ Thống Thông Tin Đại Học Tôn Đức Thắng Cung Cấp Thông Tin 7 Gói Thầu

a. uses

b. consumes

c. spends

12. She walked so……. . We could not keep up with her .

a. quick

b. lively

c. fast

13. This is the oldest church ……the đô thị .

a. of

b. in

c. to

14. Traffic is too bad . His father won/t ……. . hyên ổn ride his motorxe đạp.


a. permit

b. allow

c. let

15. My printer is not the same ……. . that one .

a. like

b. with

c. as

16. My grandmother is siông xã. I have lớn stay at home page & look………. Her.

a. at

b. after

c. up

17. He does not play the guitar now but did he ………. to play .

a. used

b. use

c. using

18. Who painted the bookcase for you? Notoàn thân . I painted it ………

a. by myself

b. for myself

c. myself

19. It ,s too late ………. take a xe taxi trang chính.

a. . let ,s

b. let

c. let is

đôi mươi. My elder sister enjoys …………

a. cook

b. lớn cook

c. cooking

21. Remember to lớn keep all medicine out of the children ,……. .

a. hand

b. eyes

c. reach

22. The Earth ……round the Sun .

a. goes

b. is going

c. has gone

23. Tam has a good sense of humor. People always laugh ……his jokes.

a. with

b. on

c. at

.........


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Tkhô nóng
truemen.vn
Mời bạn tấn công giá!
Lượt tải: 2.643 Lượt xem: 12.667 Dung lượng: 98,7 KB
Liên kết truemen.vn về

Link truemen.vn thiết yếu thức:

150 câu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 truemen.vn Xem

Các phiên bản khác với liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *